Slovenský RYBÁR

Diskusia o pripravovaných zmenách => Vykonávacia vyhláška (spracované návrhy zmien) => Téma založená: Jaro-moderátor 13. Marec 2015, 19:57:17Názov: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Jaro-moderátor 13. Marec 2015, 19:57:17
(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa
skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej
šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné
zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa
skladajú z rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej
šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy na
miesto lovu a jej udržanie na dne alebo v jeho blízkosti.
Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa
skladajú z rybárskych prútov s navijakom alebo bez navijaku, vlasca alebo splietanej
šnúry, záťaže a háčika, ktorý pomocou záťaže umožňuje nahodenie nástrahy.
(3) Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2 odstráni akékoľvek označenie
miesta vnadenia alebo nahadzovania.
(4) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.
(Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať. (Navrhujeme túto vetu vypustiť)).
Zadefinujeme pri lovnom mieste.
(5) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho
prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je
nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k
záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb
pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov
prívlačou len na pstruhových vodách a lipňových vodách.
Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho
prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je
nástraha ťahaná, s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže
byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných
obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou len na kaprových vodách. Na
lososových vodách sa bublina a sbirolino zakazuje.
Zdôvodnenie: Prax ukázala, že lov pomocou sbirolina a bubliny sa zneužíva. Hlavne
na kaprových vodách sa po ich použití loví na prívlač. Na pstruhových vodách sa po
jeho použití a tzv. prerušovanom pohybe podobal spôsob lovu na plávanú čo je
neprípustné.
Lov rýb prívlačou v lipňových vodách s použitím nástrahy nad 5 cm sa považuje za
lov hlavátky. Pokiaľ sa dohodneme na znení ktoré navrhujeme v zákone, táto veta je
irelevantná.
(6) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá
zmuškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca
s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou
mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb
muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 5 cm ako nástrahy sa
považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
(7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou
sieťoviny najviac 1m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cm x 1 cm uchytenej na
konštrukcii.
Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
( 8 )) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania
návnad a nástrah možno vykonávať z malých plavidiel3) na rybárskych revíroch s
rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad
a nástrah možno vykonávať z akýchkoľvek plavidiel (vrátane zavážacích lodičiek) na
rybárskych revíroch, ktoré určí užívateľ v rybárskom poriadku.
dôvodnenie: Preklasifikovanie malého plavidla na všetky plavidlá je z dôvodu
znenužívania, nakoľko pojem malé plavidlo je špecifikovaný od určitej dĺžky.
Zavážanie a zanášanie nástrah sa špecifikuje z dôvodu používania modelov lodí na
vodných plochách do 10 ha.
(9) Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, miesto lovu rýb
musí byť osvetlené po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu rýb prirodzeným svetlom. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov
rýb pomocou svetla. Je potrebné vyšpecifikovať rozpor so zákonom. Tento bod
riešime v zákone. Zosúladili sme to so znením vo vyhláške.
(9.a) Podmienky zavážania a zanášania nástrah určí užívateľ v rybárskom poriadku.
(10) Použiť sonar možno len pred začatím lovu rýb.
Navrhujeme tento bod vypustiť.
(11) Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná
miera rýb, nemožno loviť vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom, ktoré
môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Užívateľ uvedie na dodatkovej tabuli
umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou
a) druh vysadených rýb,
b) čas, v ktorom nemožno loviť ryby, a
c) text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.
Navrhujeme znenie:
Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou ako je najmenšia lovná miera
rýb, je všeobecný zákaz lovu všetkých druhov rýb v rozpätí od 7 do 30 dní, podľa
rozhodnutia užívateľa.
(12) Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovu vysadených druhov rýb je uvedený v
prílohe č. 11.
(13) Za lovné miesto sa považuje to miesto, kde loviaci prívlačou a muškárením stojí
a ruke drží rybársky prút. Za lovné miesto pri loviacich na plavanú a ťažko sa
považuje to miesto, kde má loviaci položené rybárske prúty. Ak loviaci používa dva
rybárske prúty nesmie byť vzdialenosť medzi nimi väčšia ako dva metre.
Doplniť chytanie z plavidiel, lodí, člnov, bellyboatov


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: ivanmi5 14. Marec 2015, 09:03:25
V ods. 5) by som doplnil prvú vetu nasledovne : Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijáku, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, .....  Pri nových moderných spôsoboch lovu aj prívlač môže byť bez navijáku

V ods. 9) by som navrhol ponechať text:   Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, miesto lovu rýb  musí byť osvetlené po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu rýb prirodzeným svetlom. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.
Z § 16 zákona by som to navrhol vypustiť a nebol by žiaden rozpor.

S ostatným súhlasím.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Jaro-moderátor 14. Marec 2015, 09:47:47
 Spôsob lovu TENKARA je obyčajné "suché muškárenie" bez použitia navijaka. Jednoducho povedané muškársky bič. Pri love sa používa špeciálna šnúra a jedinou nástrahou je suchá umelá muška. Jedna.

V minulosti som už komunikoval s bývalým vedením Rady SRZ a namietal,resp. snažil sa o nápravu ohľadom zmeny no neúspešne. Náš výklad zákona v §17/6 o muškárení jasne hovorí čo je muškárenie - lov s muškárskym prútom a navijakom.Tým pádom tenkara prút nezapadá do tejto kategórie. Tento spôsob zaradili medzi plávanú a neviem čo. V závere mi ZAKÁZALI loviť tenkarou na vodách pstruhových a lipňových. Lovím s ňou doteraz iba na MP revíroch. No zdá sa mi to vrcholne nespravodlivé ak si to porovnám s bodom a) v tom istom paragrafe, ktorý definuje plávanú ako lov s prútom a navijakom alebo BEZ NEHO!!!!  Plavačkári  používajú biče, t.j. prúty bez navijaka tak kde je problém?

Navrhujem doplniť v bode 6  :  Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá
z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka alebo bez neho ...

Tento spôsob lovu muškárením je historicky známy - dodnes sú spory medzi Rusmi a Japoncami ohľadom toho, kto prvý chytal s tenkarou.
Na druhej strane ak sa na to pozrieme logicky, stále bol prvý prút bez navijaku a to u hociktorého spôsobu lovu. Ten navijak k prútu pribudol neskôr...
P.S.: Môj postoj ohľadom zmeny bodu 6 som prezentoval elektronicky už aj Rade SRZ (novozvolenej - p.Boroš), kde som vysvetlil tento problém. Na počudovanie veľmi rýchlo mi bola doručená aj odpoveď. Návrh bol predložený legislatívnej rade Rady SRZ. Konečne sa ľady pohli... ;)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: PEET 16. Marec 2015, 22:11:03

(4) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať.
(Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu
môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať. (Navrhujeme túto vetu vypustiť)).
Zadefinujeme pri lovnom mieste.

Prepacte, vsetci spaci a bikavari a pivkari a pochodzkari.... ale toto bude znamenat co?
Nahodim a idem kam chcem? (na pivo, domov, kolecko okolo reviru... atd?) Riesi pritomonst loviaceho pri nahodenych udiaciach este nejaky iny § ? (ak ano, vsetko beriem spat)
Podla mna ma byt loviaci na lovnom mieste pri udiciach!

Dufam ze toto neprejde, resp. sa pritomnost na lovnom mieste zadefinuje v inom §. (zatial som nenasiel)

Dakujem

PEACE, PEET


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 16. Marec 2015, 22:20:51
PEET a Ty sedíš 24 hod. pri nonstopke do 1 m od udíc, aby si mohol v prípade záberu ihneď zasiahnuť ?


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: kura11 16. Marec 2015, 22:34:30
s tym ako daleko od prutov je to enjak nedomyslene, ked lovi tak nech sedi pri paliciach, mne tam pride blbost aj ze pruty smies mat max 2m od seba, bezne pouzivam vidle a jednu supnem k trsine druhu pred seba abo tak nejak, mam ich v zornom poli ale preco 2m od seba?? druha blbost sa mi zda zatvorit celu vodu ked sa nasadi vecsia ryba ako lovna miera.. lovny sa tu sadi vylucne kaper a zavriet mi celu vodu koli tomu je uplna debilita..krok s5


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: PEET 16. Marec 2015, 22:52:42
PEET a Ty sedíš 24 hod. pri nonstopke do 1 m od udíc, aby si mohol v prípade záberu ihneď zasiahnuť ?

pri privlaci tato otazka odpada, inym sposobom ja nelovim. ;)

Jednoducho nemozte nahodit a ist prec! To je nepripustne! To ze si v bivaku 2m od udic je ine ako to, ze si v krcme, alebo spis s odposluchom v uchu v aute na hradzi .
(nemyslim teraz konkretne teba Sasa ;) )


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: kura11 16. Marec 2015, 23:54:43
peet suhlas treba to osetrit.. lovne miesto je to kde mas pruty tak tam si sed.. :-))


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Peter77 17. Marec 2015, 07:53:33
Prečo nezarybňovat niekde medzi 15. marcom až 15. májom, keď su vody zavreté zákonom a nie spravidla v októbri, keď je sezóna v plnom prúde?


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: miko 17. Marec 2015, 18:57:13
Chalani s tym "okamzite manupulovat" je to somarina...
Co znamena okamzite a co manipulovat??
Ked sa tento zakon tvoril, este neboli pipace, odposluchy, ziadna elektronika ....

Uvediem, len jeden priklad.
Bol som sam na vikendovke, udice nahodene na max - s mojimi prutmi na 95-100m.
Trebalo mi "ist", najblizsie miesto cca 50-60m. Co teraz?
Takze udice von, ja tam kam treba o chvilu naspat.. A znova vsetko naspat do vody..

Kazdopadne, pri kontrole RS by (podla mna) aj tak pockali, kym sa niekto neobjavi, aj ked su udice mimo...
Neviem, ci niekomu by urobilo dobre zhabanie prutov, ze by ich tam nechal narocky pol dna bez dozoru.

Takze naco je to dobre?  ::)
Nehovorim, ze nahodit a ist do krcmy, ale nejaka tolerancia by tu mala byt...
To ci budes u suseda na kavicke, na technickej v "krickoch" alebo zazipsovany v spacaku (nemusis spat, staci ze ti je zima), kedy budes akoze lepsie "okamzite manipulovat" s prutmi??
Tu sa bavime o CHaP a kto dokaze tri dni nespat a sedet pri paliciach?  ???
Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: drako 17. Marec 2015, 20:12:09
Podla mna by to malo byt na dohlad od udic.... ;)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Taro 17. Marec 2015, 20:29:06
Prečo nezarybňovat niekde medzi 15. marcom až 15. májom, keď su vody zavreté zákonom a nie spravidla v októbri, keď je sezóna v plnom prúde?
Možno sa mýlim, ale na jar skôr padne násada. Ryba je po zime omnoho citlivejšia  a náchylnejšia na choroby a parazity, takže by to namalo želaný efekt. Sofistikovanú odpoveď by asi vedel dať hospodár, alebo ichtyológ.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 17. Marec 2015, 20:45:40
Miko, pred tým r.2002, keď vyšla nová vyhláška, bolo uvedené, že musíš mať udice na dohľad napriek tomu, že už vtedy boli signalizátory. Mnohí si to vysvetľovali, pravdaže s humorom, že aj s ďalekohľadom  ich má na dohľad. :D  Mne tiež nereže ten pojem o okamžitom manipulovaní.  Každý vie, aká je situácia v jeho okolí,ako blízko je najbližší rybár a ako sa vie s ním dohodnúť v prípade, keď jednému alebo druhému prejde ryba cez susedove udice, aby zbytočne nedochádzalo k hádkam kvôli neskorej manipulácii s udicou. Že mi ryba stiahne X metrov silonu? No jejda. Že sa mi vyhákne kým zaseknem? Moja chyba. Keď mi náhodou sused vynadá - moja chyba.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: majjjan 20. Marec 2015, 09:56:35
mne sa nepozdáva ten odsek so zavážacou lodičkou, bolo by dobré, aby bola jej použitie presne definové aj vo vodách menších ako 10Ha, ono celý problém (použitie zavážacej loďky) so zanášaním a zavážaním návnad, nástrah  z malých plavidiel vznikol, len vdaka tomu, že si ludia nedoštudovali patrične zákon, ktorý presne definuje malé plavidlo a poviem otvorene, bolo mi trápne a stále je, že musím poučovať rybársku stráž, o tom čo je tam napísané, čo by mali oni sami vedieť, a keď nevedia, tak v rámci voľného času doštudovať . . . to že sa nechá na zvážení užívateľa ryb. revíru do domáceho poriadku, je tiež nie najlepší nápad, poznám to podľa seba, závisť medzi rybármi je riadna sviňa, hlavne ked ja ťahám rybu za rybou a ostatok nie, samozrejme nájdu sa výnimky, ktoré prídu, pozrú, podebatia (nemal som problém s takými to kolegami podebatiť, dať im to do rúk, ukázať, nech si trošku skúsia aj s lodičkou pohrať sa), ale väčšina len zavolá RS aby ma poriešila ako najväčšieho pytliaka, problém v tomto ohľade vidím v tom, že hoci vo vedení SRZ sa ľady pohli, v miestnych organizáciách je to stále ešte zatvrdlé, neberie sa do úvahy rozvoj techniky, osobne si myslím, že to bude pri lodičkách zneužité a pre pokoj staršej generácie (kamarátskej) sa to odklepne len na vody väčšie ako 10 ha :(


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: kura11 21. Marec 2015, 08:40:37
a keby sa vobec plavidla vypustili proste zanasanie a zavazanie nastrah akymkovlek sposobok okrem nahadzovania, popripade krmenia za brehu pomockami na to urcenymi.. tym padom je zavazanie zakazane aj s lodicky, helikoptery, duse od traktora, nafukovacky a proste vsetkeho.. naco tam davat nejaky pojem plavidla..


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 21. Marec 2015, 08:57:22
 ;D ;D Tento názor aj ja podporím s tým, že by to bolo povolené len na vodných plochách nad 20 ha. ;)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: erno hlavac 22. Marec 2015, 02:24:55
Podla mna by to malo byt na dohlad od udic.... ;)
Drako to tiež nie je to pravé ;) Budem 4-5m od udíc a medzi nami krík a už udice v dohľade nemám a naopak môžem byť od palíc aj 150m, ale ich stále vidím, mám ich v dohľade.
Nemienim sa doťahovať, ale nebolo by dobre keby sa do zákona znovu dostali veci nie celkom presne formulované, čo je základ budúcich sporov.
Povinnosť sedieť neustále pri paliciach je samozrejme hlúposť, potom by si nemohol rybár ani odskočiť napr. vyčúrať a už Ti môže príliš horlivý RS robiť dusno.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: PEET 22. Marec 2015, 10:50:19
ahojte,
Asi presne pre toto vznikla v minulosti definicia "okamzite manipulovat" , lebo ani na dohlad, ani 2m od udic, ani v sucasnej dobe možné - "na pocutie signalizatorov" by nebolo, nie je OK.
Vsetko je, (by bolo) viac diskutabilne ako "okamzite manipulovat"

Ak by sme to brali opat do extremu, a z  § 17 (4ku) vypustime, moze sa nam v blizkej buducnosti stat, (pri sucasnom rozvoji elektroniky v rybarstve) ze nahodime, nastavime elektronicke "zatrhavace" , signalizatori cez GSM a ideme domov. Zrazu pip -SMS  "Mate dalsiu ulovenu rybu 3,2 kg Kapor" "Ponechat ANO/NIE?" .... rano sa vratite na lovne miesto, vyberiete sietku a idete domov.

A okolo vody sa neda ani chodit, lebo kazde 2m su tieto superloviace zariadenia, "rybari" sedia doma, alebo v chatkach, restauraciach okolo vody a ani tych par ortodoxnych rybarov co by si posediet chcelo nema kde. :(


LOVIACI MA BYT NA LOVNOM MIESTE!!!  (vzdialenie sa na cas nevyhnutny na "nalozenie a vylozenie" je mozny) ;)

(snazim sa prist na definiciu lovneho miesta, no poviem vam to bude tazky oriesok) pokusim sa sem hodit prvy nastrel. (skuste aj vy) ;)

Pokial vsak lovne miesto a povinnost zdrziavat sa na nom definovane nebudu, urcite by som bod c.4  § 17 nevypustal!

PEET
Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 22. Marec 2015, 11:04:36
Keď sme pri tom, tak jednoduchá definícia: počas lovu na položenú alebo plávanú, sa loviaci nesmie vzdialiť od udíc na vzdialenosť väčšiu ako 20m.  / Ja si myslím, že tých ďalších 5-10m by nikto nemeral,  keby si niekto musel náhodou " odskočiť"/


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: miko 22. Marec 2015, 11:06:19
PEET, na Slovensku asi nehrozi, zeby si nechal veci len tak a isiel domov..
By si tam potom pri navrate spat nenasiel ani diery od zapichnutych vidliciek..   :)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 22. Marec 2015, 11:14:41
Keď sme pri tom, tak jednoduchá definícia: počas lovu na položenú alebo plávanú, sa loviaci nesmie vzdialiť od udíc na vzdialenosť väčšiu ako 20m.  / Ja si myslím, že tých ďalších 5-10m by nikto nemeral,  keby si niekto musel náhodou " odskočiť"/
Prípadne by tam nebol direktívny zákaz, ale by to len ODPORÚČAL / doporučoval/


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: miko 22. Marec 2015, 15:13:40
A co takto teda casovy udaj pri opusteni lovneho miesta pri love na polozenu/plavanu?
Na max. 5min?
Mozes odbehnut susedovi, mozes ist na WC, do auta....


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: majjjan 22. Marec 2015, 19:16:20
a keby sa vobec plavidla vypustili proste zanasanie a zavazanie nastrah akymkovlek sposobok okrem nahadzovania, popripade krmenia za brehu pomockami na to urcenymi.. tym padom je zavazanie zakazane aj s lodicky, helikoptery, duse od traktora, nafukovacky a proste vsetkeho.. naco tam davat nejaky pojem plavidla..

v tomto ti budem oponovať, podľa mňa by mala byť vyvážacia loďka normálne zadefinovaná na vyvážanie a zavážanie nástrah a návnad aj na vodách do 10 ha, nakoľko sa jedná o pomôcku, ktorá zvyšuje efektívnosť lovu, je rozdiel ked ide človek na člne, nafukovačke, alebo duši z traktora (do dlžky 2 m, ako sa robí, aby sa vyhlo zákonu kde je definícia malého plavidla) a ked si to zavezie na lodičke, ja osobne už nemám toľko času na rybačku ako by som chcel (aj min. sezonu som stihol 25 vychádzok) a aj preto som si zakúpil lodičku, nie pre machrovanie pri vode, ale pre efetkívnosť rybačky


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: erno hlavac 23. Marec 2015, 17:50:14
Ja by som to vzdialenosťou od udíc moc nedefinoval. Pri poklese vody na niektorých vodách si musíš  postaviť bivak čí iné bývanie aj vyše 30m od vody, alebo si postavíš bivak po kolená do blata. Na LM nič výnimočné.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Ján 26. Marec 2015, 08:14:41
Spôsob lovu TENKARA je obyčajné "suché muškárenie" bez použitia navijaka. Jednoducho povedané muškársky bič. Pri love sa používa špeciálna šnúra a jedinou nástrahou je suchá umelá muška. Jedna.

V minulosti som už komunikoval s bývalým vedením Rady SRZ a namietal,resp. snažil sa o nápravu ohľadom zmeny no neúspešne. Náš výklad zákona v §17/6 o muškárení jasne hovorí čo je muškárenie - lov s muškárskym prútom a navijakom.Tým pádom tenkara prút nezapadá do tejto kategórie. Tento spôsob zaradili medzi plávanú a neviem čo. V závere mi ZAKÁZALI loviť tenkarou na vodách pstruhových a lipňových. Lovím s ňou doteraz iba na MP revíroch. No zdá sa mi to vrcholne nespravodlivé ak si to porovnám s bodom a) v tom istom paragrafe, ktorý definuje plávanú ako lov s prútom a navijakom alebo BEZ NEHO!!!!  Plavačkári  používajú biče, t.j. prúty bez navijaka tak kde je problém?

Navrhujem doplniť v bode 6  :  Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá
z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka alebo bez neho ...

Tento spôsob lovu muškárením je historicky známy - dodnes sú spory medzi Rusmi a Japoncami ohľadom toho, kto prvý chytal s tenkarou.
Na druhej strane ak sa na to pozrieme logicky, stále bol prvý prút bez navijaku a to u hociktorého spôsobu lovu. Ten navijak k prútu pribudol neskôr...
P.S.: Môj postoj ohľadom zmeny bodu 6 som prezentoval elektronicky už aj Rade SRZ (novozvolenej - p.Boroš), kde som vysvetlil tento problém. Na počudovanie veľmi rýchlo mi bola doručená aj odpoveď. Návrh bol predložený legislatívnej rade Rady SRZ. Konečne sa ľady pohli... ;)

Tiež ma zaujima či sa zmeni niečo,ohladom TENKARA na Pstruvych a Lipnovych povoleni a love na nich :-( :-(


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Ján 26. Marec 2015, 08:18:25
 
Spôsob lovu TENKARA je obyčajné "suché muškárenie" bez použitia navijaka. Jednoducho povedané muškársky bič. Pri love sa používa špeciálna šnúra a jedinou nástrahou je suchá umelá muška. Jedna.

V minulosti som už komunikoval s bývalým vedením Rady SRZ a namietal,resp. snažil sa o nápravu ohľadom zmeny no neúspešne. Náš výklad zákona v §17/6 o muškárení jasne hovorí čo je muškárenie - lov s muškárskym prútom a navijakom.Tým pádom tenkara prút nezapadá do tejto kategórie. Tento spôsob zaradili medzi plávanú a neviem čo. V závere mi ZAKÁZALI loviť tenkarou na vodách pstruhových a lipňových. Lovím s ňou doteraz iba na MP revíroch. No zdá sa mi to vrcholne nespravodlivé ak si to porovnám s bodom a) v tom istom paragrafe, ktorý definuje plávanú ako lov s prútom a navijakom alebo BEZ NEHO!!!!  Plavačkári  používajú biče, t.j. prúty bez navijaka tak kde je problém?

Navrhujem doplniť v bode 6  :  Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá
z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka alebo bez neho ...

Tento spôsob lovu muškárením je historicky známy - dodnes sú spory medzi Rusmi a Japoncami ohľadom toho, kto prvý chytal s tenkarou.
Na druhej strane ak sa na to pozrieme logicky, stále bol prvý prút bez navijaku a to u hociktorého spôsobu lovu. Ten navijak k prútu pribudol neskôr...
P.S.: Môj postoj ohľadom zmeny bodu 6 som prezentoval elektronicky už aj Rade SRZ (novozvolenej - p.Boroš), kde som vysvetlil tento problém. Na počudovanie veľmi rýchlo mi bola doručená aj odpoveď. Návrh bol predložený legislatívnej rade Rady SRZ. Konečne sa ľady pohli... ;)

 ;) Určite dobra sprava  ;D


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: kura11 05. Júl 2015, 08:47:40
bolo by dobre vysvetlit aj co je zanasanie a zavazanie, lebo to moze byt dikutabilne napriklad ked si expert bude miesto krmit lodickou ale montaz uz bude nahadzovat.. nebolo by lepsie znenie v zmysle ze je povolene len krmenie a chytanie nahadzovanim pomocou rybarskeho pruta?? tym vsetky lodicky a podobne bludy padaju.. samozrejme na vodach mensich ako 10Ha... teraz sa mi stalo ze feedrujem na malom rybnicku a fas oproti s lodickou rovno k mojim noham, ked som ho zachytil a z otazkou ci nemoze rovno do pola vyniest sa dobre neposral.. tomu ignoranstvu sa treba vyhnut na malych vodach, dobre definovanym znenim ako potom si to zas bude kazdy po svojom vysvetlovat..


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Ebe 05. Júl 2015, 10:55:27
Možno prevážal imigrantov  :D chcel sa určite pochváliť, čo kúpil  ;)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Komisar 12. August 2015, 12:53:20
Dobry den chcel by som sa stat rybarom a chcem sa spytat lebo chcem chytat v Lipnovych vodach, ci je povolene lovit l Lipnovych vodach privlacov na blinkre lebo mi to nie je jasne zo zakona to vyzera tak ze sa nemoze vobec privlacovat.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: martin78 12. August 2015, 13:02:54
Čo na tom nie je jasné? Pozri § 15 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov:

V lipňových vodách sa zakazuje

a) loviť viac než jednou udicou,
b) používať ako nástrahu živú rybku,
c) používať pri love iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
d) loviť na mŕtvu rybku alebo prívlač od 1. júna do 31. októbra,
e) používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
f) loviť ryby na položenú,
g) používať ako nástrahu hmyz vo všetkých vývojových štádiách, červy všetkých druhov, ryžu, tarhoňu, krúpy a všetky napodobneniny ikier,
h) loviť viac ako päť dní v týždni.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: redaktor Andy 12. August 2015, 13:03:53
Dobry den chcel by som sa stat rybarom a chcem sa spytat lebo chcem chytat v Lipnovych vodach, ci je povolene lovit l Lipnovych vodach privlacov na blinkre lebo mi to nie je jasne zo zakona to vyzera tak ze sa nemoze vobec privlacovat.

Vlacit sa moze v lipnovych vodach iba s platnou hlavatkovou povolenkou, t.j. od 1.11.   resp. myslim 1.9. na hranicnych vodach.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: martin78 12. August 2015, 13:10:19
Dobry den chcel by som sa stat rybarom a chcem sa spytat lebo chcem chytat v Lipnovych vodach, ci je povolene lovit l Lipnovych vodach privlacov na blinkre lebo mi to nie je jasne zo zakona to vyzera tak ze sa nemoze vobec privlacovat.

Vlacit sa moze v lipnovych vodach iba s platnou hlavatkovou povolenku, t.j. od 1.11.   resp. myslim 1.9. na hranicnych vodach.

I tak múdro pravil redaktor  ;D ;D ;D ale áno je to tak.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: redaktor Andy 12. August 2015, 13:13:07
Nuz tak, lebo v Tvojom vyklade sa nic o H nepise. Keby tam nabehol 1.11. s privlackou bez H povolenky, bolo by zle...  Bohuzial, mnohi to tak aj robia...


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Miga 12. August 2015, 13:14:36
Podla mna sa moze vlacit aj bez hlavatkovej povolenky privlac na lipnovych je povolena od 1.11. a neviem o tom ze by to bolo podmienkovane hlavatkovou povolenkou


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: redaktor Andy 12. August 2015, 13:18:01
Podla mna sa moze vlacit aj bez hlavatkovej povolenky privlac na lipnovych je povolena od 1.11. a neviem o tom ze by to bolo podmienkovane hlavatkovou povolenkou
Takto mi to bolo povedane, nech sa vyjadria kompetentni...


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Komisar 12. August 2015, 15:08:33
Je niekdo schopny mi to poriadne vysvetlit? OD KEDY DO KEDY JE PRIVLAC NA LIPNOVYCH VODACH ALEBO nie je ked kazdy pisete nieco ine :) Vopred dakujem za odpoved  ???


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Miga 12. August 2015, 15:22:42
Myslim ze sme sa zhodli vsetci ze to je povolene od 1.11. Uz riesime len to ci musis mat aj hlavatkovu alebo nie, podla mna nie ....


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: andrei11 12. August 2015, 15:47:45
Je niekdo schopny mi to poriadne vysvetlit? OD KEDY DO KEDY JE PRIVLAC NA LIPNOVYCH VODACH ALEBO nie je ked kazdy pisete nieco ine :) Vopred dakujem za odpoved  ???

zavolaj na organizaciu, kde chces byt clenom alebo bude lepsie ked tam pojdes osobne. Sam vidis, ze zakon je napisany tak ako je napisany. Alebo zavolaj na SRZ do Ziliny. Nech ti to vysvetlia.

a moj osobny nazor je taky, ze je hriechom na L vodach vlacit  :) ja keby som mal vo svojom okoli L vodu, tak urcite tam nevlacim a travim cas s muskarkou v ruke.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Jaro-moderátor 12. August 2015, 21:57:13
Ukončím debatu, názory, polopravdy a "iné" :

Rada SRZ sa uzniesla na tom, že lov na prívlač v lipňových vodách v čase od 1.11. do 31.12. je možný len pre držiteľov hlavátkových povolení. O tom vydala uznesenie, ktoré bolo uverejnené vo vestníku. Slovenský rybársky zväz je organizácia, ktorej ste členom. Rada SRZ je ústredný orgán SRZ, ktorý vydáva v súlade so stanovami zväzu vnútrozväzové smernice, opatrenia, pokyny atď. Povinnosťou člena SRZ je tieto predpisy dodržiavať. Za nedodržanie môže byť uložené disciplinárne opatrenie (napr. trvalé vylúčenie z členstva).


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: erno hlavac 15. August 2015, 12:41:36
Jaro a kedy sa na tom uzniesla rada? Myslím dátum a kde to nájdem.
V zákone sa o tom zákaze nepíše nič.
http://www.srztrstena.sk/?page_id=258&cpage=1 :-\


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: oreno 15. August 2015, 13:17:56
Ahoj Erno, tu maš ten vestnik ... ale je dohľadatelný len na starej stranke rady ::). Možno niekto iný vie aj na novej, ale ja teda nie.

http://www.stara.srzrada.sk/index.php?n=Vestnik2002.Jul#z15


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Jaro-moderátor 15. August 2015, 18:52:31
...to je presne on... ;)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: erno hlavac 15. August 2015, 19:41:17
Nechcem polemizovať ani niečo vyvolať ale :
Zákon o rybárstve účinný od 1.4.2002 to nezakazuje a je divné, že už v mesiaci jún 2002 to vestník vyvracia. -  ;)Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 22. Január 2016, 12:23:14
http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/vyklad-17-ods-5-a-8-vyhlasky-185_2006-oprava.pdf


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: tomasG 22. Január 2016, 18:25:17
Kokso to fakt myslia s tym sbirom? Super, takze mozem zobrat vlacku, ist v marci na kaprovy potok, dat co najlahsie sbiro a nechavat splavovat cerva na haciku (system dropshot) a pritom nebudem vlacit....to je ako faaakt :)


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: oreno 22. Január 2016, 19:14:43
podľa tohto revidovaného výkladu sa to opäť celé otočilo o 180° oproti pôvodnému výkladu (ing. Dobiaša z MŽP) a vyzerá to ozaj tak, že ked dáky vychcálek dá za sbiro hoc aj 5ku kopyto a bude to ťahať hore-dole, tak to nebude "úradne" považované za prívlač :-\

ale Tomas, tak ako si to naformuloval, tak to ozaj nie je prívlač .... ak necháš červa aj so sbirom splavovať 8)
celkom dosť by ma zaujímalo či autorom toho červeného textu je  autor pôvodného výkladu, či nejaký právnický panský huncút  ... ::)  :D


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: tomasG 23. Január 2016, 14:24:24
Tak to potom nie je privlac ani ked taham nymfu (dropshot) dole prudom a silon len stahujem (vzhladom ka gramaz nastrahy prud nou hybe sam) ;) toto som chcel poukazat tym prikladom


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 30. Január 2016, 09:40:54
(9) Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 3,6 až 8 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah možno vykonávať z rybárskych člnov na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
 V inej téme sa vyskytla polemika, či zavážacia loďka je rybársky čln alebo technická pomôcka ako napr. zakrmovacia raketa, veľké praky, katapulty a pod.


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: oreno 30. Január 2016, 10:10:46
Totok ešte sem hodím Sašovi, lebo to asik uniklo jeho pozornosti ... a utekám telemostovať 8)

§ 2 Zákona "Vymedzenie základných pojmov"

f) rybárskym člnom je akékoľvek plávajúce zariadenie používané na lov rýb, zavážanie a zanášanie nástrah a návnad a na kŕmenie


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 30. Január 2016, 10:35:22
Ďakujem Oreno. Základné pojmy ma akosi zatiaľ nezaujali. ;) ;D


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 30. Január 2016, 10:44:15
Hoci mám zavážaciu loďku, mňa to netrápi, lebo vždy som bol toho názoru, že načo zavážať na vodách do 10 ha. Ale ako to bude so sumčiarmi, keď chcú zaviesť  nástrahovú rybku pri love na trhačku ?


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Lagun22 30. Január 2016, 10:56:49
Totok ešte sem hodím Sašovi, lebo to asik uniklo jeho pozornosti ... a utekám telemostovať 8)

§ 2 Zákona "Vymedzenie základných pojmov"

f) rybárskym člnom je akékoľvek plávajúce zariadenie používané na lov rýb, zavážanie a zanášanie nástrah a návnad a na kŕmenie

ako obyčajne zase zle, technické vymoženosti napredujú oveľa rýchlejšie ako stačia kompetentní myslieť  ;D
http://video.idnes.cz/?c=a150630_063041_rybareni_bma&idvideo=v150630_084558_webtv_krr


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 30. Január 2016, 11:42:24
 :D :D :D A nie je to čln. Šlus! Čo potom ?


Názov: Re: § 17 SPÔSOBY LOVU RÝB
Prispievateľ: Saša 30. Január 2016, 15:42:10
Podľa ods.2 písm.f zákona, sa bude zrejme za plávajúce zariadenie považovať aj nafukovací matrac alebo plávajúci rybár s igelitovým vreckom krmiva a návnadou v plavkách ? :-\ Mali jednoducho napísať, že zavážanie a zanášanie krmiva i návnady akýmkoľvek spôsobom na vodných plochách do 10 ha je zakázané.  A bolo by po polemikách.


Slovenský RYBÁR | Poháňané SMF 1.1.5.
© 2005, Simple Machines LLC. Všetky práva vyhradené.